Jdi na obsah Jdi na menu
 


Leden

19. 1. 2008

Český jazyk

Procvičování psaní i í y ý  po tvrdých a měkkých souhláskách různýmiformami. Diktáty, samostatná práce, soutěže. Rozvoj vyjadřování.

Psaní i y po měkkých a tvrdých souhláskách, opakování a procvičování.

Popis zimního obrázku J. Lady. Vypravování, volení vhodných slov.

Písmeno ě. Skupiny dě tě ně. Doplňování e, ě. Popis postavy kamaráda.

Vypravování podle série obrázků.

Skupiny bě pě vě mě. Vyhledávání, doplňování, výslovnost, pravopis.

Popis oblíbeného zvířete. Přirovnání.

 

Čtení

 Seznamování s pohádkovými knihami, doporučení knih spolužákům,

 

Úryvek, předčítání. Kniha – dárek. Encyklopedie, naučné knihy.

Knihy o přírodě. Plynulé čtení, porozumění textu.

Čtení příběhů o dětech, povídáme si nad knihou, společný zážitek.

Plynulé čtení delších textů, reprodukce obsahu, porozumění smyslu textu.

Porovnání děje příběhu o dětech s vlastními zážitky a zkušenostmi.

 

Psaní

Procvičování písmen  n, m, z, Z, v, N, M, V, H a připojení  písmene v.

Přepis z tiskacích písmen na psací. Měření rychlosti psaní.

Nácvik psaní velkých písmen I J H K ? !. Dodržování úhlednosti.

Nácvik psaní X x , dodržování přesného tvaru písmen, správného a

plynulého  spojení s ostatními písmeny.                 

Psaní číslic 8 4, dodržování tvaru. Individuální docvičování.

Srovnání a hodnocení vzorků písma.

 

Prvouka

Zdraví a nemoc. Osobní hygiena, zdravá výživa, pitný režim, otužování.

Čistota prostředí, estetická výchova, význam pro životní styl. Úklid.               

Lidské tělo. Péče o zdraví. Základní části lidského těla.

Nemoc – úraz – první pomoc – krvácení, bezvědomí, zástava dechu,     

zlomeniny, popáleniny. Obvazová technika, doprava postižených.

Ochrana před infekční nákazou, význam lékařské prevence.

Lékárnička, ošetření drobného poranění, přivolání lék. pomoci.

Důležitá telefonní čísla. Požáry, předcházení, evakuace, evakuační plán, požární směrnice, povodně, zátopy, atmosférické poruchy, zemětřesení.

 

Matematika

Sčítání do 100 bez přechodu přes 10 ( 45+20).

Zaokrouhlování čísel na 10. Jednoduché slovní úlohy.

Odčítání do 100 bez přechodu přes 10. Řešení slovních úloh.

Sčítání a odčítání do 100  bez přechodu přes10.

G: Porovnávání, měření úseček, jednotky cm, dm, m. Měření v cm.

Orientace v čase – den, hodina, minuta, sekunda. Tělesa.

 

Hudební výchova

Zesilování – zeslabování. Rytmizace a melodizace. Pomlka.

Hudební nástroje.

Pohybové vyjádření stoupání a klesání.

Zpěv písní. Hudební hry, rytmická cvičení.

 

Výtvarná výchova

Tématická práce Vánoce, malba podle předlohyVýtvarné vyjádření skutečnosti – zimní krajina, kresba, malba, lepení

Lineární kresba – vodorovné a svislé čáry,

Dekorativní práce, vytrhávání, nalepování,

Beseda – kultura odívání a bydlení

 

Pracovní činnosti

Práce s drobným materiálem – práce s vlnou, vlastnosti materiálu, tvořivost

Práce s textilem – housenka (plst, korálky), jednoduché stehy, dečka,

zarovnání okrajů, dodržování postupu práce, pečlivost, tvořivost 

Přišívání knoflíků s 2 a 4 dírkami, jednoduchý výrobek, dodržování postupů

Pěstitelské práce - ošetření květin, otírání prachu, rosení, kypření, hnojení

Tělesná výchova

gymnastika – kladina, lavička,  chůze s dopomocí, cvičení rovnováhy, přeskoky

akrobacie, kotouly vpřed, průpravná cvičení pro kotoul vzad, stoj na lopatkách,

trampolína - odraz, výskok, dopomoc a základní záchrana

kondiční cvičení – rychlostně silová cvičení

sportovní hry – základy her, pravidla hry, hodnocení stavu, průpravné činnosti

pohybové hry pro manipulaci s náčiním, přetahování,  přetlačování, podbíhání

pohybové hry soutěživé a jejich obměny

                  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář