Jdi na obsah Jdi na menu
 


Listopad

6. 1. 2008

Český jazyk

Zvuková stavba slova. Samohlásky krátké a dlouhé, dvojhlásky.

Rozvoj vyjadřování. Popis podzimní přírody. Práce se slovy.

Krátké a dlouhé samohlásky, vliv na význam slova, jejich zvuková a grafická podoba, u ú ů , i í y ý , seznámení bez plné automatizace.

Dvojhlásky ou, au, výslovnost, pravopis. Rodina, psaní vlastních jmen.

Slabikotvorné r, l. Doplňování, tvoření slov. Diktát, autodiktát.

Popis obrázku, formy společenského styku.

Čtení

Vypravování pohádek a povídek.

Přednes básní – poezie – verš, rým, rytmus, přízvuk.

Užívání správného slovního přízvuku, přirozené intonace.

Literární nadsázka. Spojitost textu a ilustrace. Dětské časopisy.

Rozvoj čtenářství, společná četba, vyjádření postojů a pocitů ke knize.

Atmosféra příběhu. Reprodukce textu. Čtení o přírodě.

Čtení – zdroj poučení a zábavy.

Psaní

Procvičování písmen V v y ý W w Y. Správné napojení ve slovech.

Přepis z tiskacích písmen na psací. Opis z tabule a knihy, oprava

vět. Měření rychlosti. Individuální docvičování.

Opis, přepis. Vratný tah.

Skupina písmen C c Č č Ch ch E. Číslice 6.Dodržování výšky písmen.

Skupina písmen O o ó A a á. Správnost spojení a s ostatními

písmeny.

Písmena G g Q q, číslice 0 9. Dodržování délky dolní kličky j y ý p. 

Prvouka

Podzim na poli, užitkové rostliny, plodiny, stavba těla rostlin, bulva,

hlíza, význam, zpracování.

Podzim v lese, lesní stromy, význam, houby jedlé, nejedlé, jedovaté,     nebezpečí sběru neznámých hub.

Čas a lidé. Průběh lidského života. Domov, rodina, zaměstnání rodičů.

Povinnosti členů rodiny, rodinná výchova.

Rok – roční období, měsíce, významné dny. Měsíc –týden – den –       hodina.

Ochrana obyvatelstva, telefonní čísla, podání zprávy, evakuace,         evakuační zavazadlo

   

Matematika

Procvičování sčítání a odčítání do 20. Řešení slovních úloh.

Přirozená čísla v oboru do 100 – počítání po desítkách, určování počtu, vyznačení na číselné ose, sčítání a odčítání desítek.

Číselná osa do 100. Rozklad v oboru do 100. Desítky a jednotky.

Zaokrouhlování na desítky v oboru do 100. Posloupnost čísel.

Slovní úlohy.

G: Přímka, úsečka, lomená čára, porovnávání úseček.

Hudební výchova

Poslech taneční hudby, hudba k tanci.

Poskočný krok. Značení – p, f, mf.

Nová píseň – doprovod.

Pohybové hry, rytmická cvičení.

Výtvarná výchova

Dekorativní práce – lidová keramika, keramický džbán, malba vodovými barvami

Osvojování přírody – váza a miska, zátiší, koláž

Hra s barvou – zapouštění teplých barev do vlhkého podkladu, podzimní listy

Hra s linií – kořeny, listy, rozfoukávání

Pracovní činnosti

Sběr podzimního listí, sušení, lepení, porovnávání a třídění, zvířátka     

Práce s textilií – odměření, návlek, vyšívání předním stehem, podložka, střídání barev, zvířátko z plyše

Práce s papírem – skládání – housenka, ohýbání, lepení, krabička

Tělesná výchova

sportovní hry – základy sportovních her,  průpravná cvičení pro sportovní hry 

gymnastika – kotoul vpřed, vzad, kotoul do stoje, rytmická a kondiční cvičení, soustředění při cvičení, prožívání cviků, hrazda – ručkování ve visu,

koordinační cvičení, správné držení těla v chůzi, stoji, v sedě,  protahovací  a napínací cvičení,  napodobivá a psychomotorická cvičení,

cvičení s lavičkami, cvičení s rozloženou bednou,

cvičení se švihadly, přeskok  snožmo,  s meziskokem,

pohybové hry – soutěživé, jejich modifikace

rytmická gymnastika, hudební doprovod

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář