Jdi na obsah Jdi na menu
 


Prosinec

19. 1. 2008

Český jazyk

Samohlásky a souhlásky. Procvičování psaní slov různými   formami.

Souhlásky tvrdé, měkké a obojetné – úvod do učiva, řady, vyhledávání, doplňování i y . Slova cizího původu. Vypravování pohádky.

Nácvik psaní i í  -  y ý po tvrdých a měkkých souhláskách.

Procvičování, upevňování učiva. Vánoční vypravování. Popis postavy z pohádky.

Čtení

Na divadle, dějství, herec, divadelní scénář, čtení podle rolí, dramatizace,   převyprávění. Hádanky.

Ilustrace, význam ilustrace. H. Zmatlíková.

Čtení pohádek. Hlasité a tiché čtení s porozuměním. Nejoblíbenější pohádkové knihy. Vypravování obsahu.

Klasická pohádka, moderní pohádka, porovnání, filmová podoba pohádky.

Plynulé čtení s porozuměním, individuální docvičování.

Vánoční zvyky a koledy. Co rádi čteme. Knížka - dárek pod stromeček.

Psaní

Procvičování písmen Y, y, W, w, Q, q, X, x, s, r, číslic. Vzorek písma.

Opis z tabule, správné umístění diakritických znamének.

Přepis básně, textu. Dodržování tvarů písmen a jejich stejnoměrného rozestupu ve slově.          Číslice 0  6  9.

Vánoční a novoroční přání. Úprava písemností.

Prvouka

Rodina, práva a povinnosti členů rodiny. Úcta k práci ostatních.

Odsouzení vandalismu. Řešení konfliktů, nevhodnost hrubých výrazů.

Péče o byt, domácí zvířata, pokojové rostliny.

Zima, zimní měsíce, znaky zimy, počasí. Mikuláš, zimní obyčeje.

Zimní příroda, volně žijící zvířata, jejich způsob života, péče lidí o ně.

Vánoce, zvyky a tradice, oslava Vánoc, koledy.

Živelní pohromy, pojmy, účinky, druhy, nebezpečí, prvotní a druhotné následky, sesuvy, povodně, vichřice, bouře, požáry.

Matematika

Sčítání a odčítání v oboru do 100 bez přechodu přes 10.

Jednoduché slovní úlohy. Rozklad dvojciferného čísla na desítky a      jednotky, určování desítek a jednotek. Sčítání tří čísel a odčítání tří čísel  s pomocí zapsání závorky.

G: Přímka, úsečka, lomená čára. Orientace v prostoru, geometrická   představivost. Geometrické útvary. Orientace ve čtvercové síti.

Hudební výchova

Vánoční písně. Poslech koled – dětský pěvecký sbor.

Hra – Na muzikanta.

Pohybové hry, rytmická cvičení.

Výtvarná výchova

Modelování - figurka čerta a Mikuláše.

Tématická práce – Já a moje rodina, návštěva Mikuláše, malba temperami.

Hra s barvou – vánoční přání.

Malba, tém. práce, rodina.

Pracovní činnosti

Práce s papírem – rozvoj jemná motoriky, fantazie a představivosti - 

stromeček z papírových kuliček

Práce s modelovací hmotou – chobotnice, ježeček, vizovické  těsto

Vánoční výzdoba

U nás doma – výroba svícnu, rozvoj fantazie, vkusu, tvořivosti

Tělesná výchova

atletika – skok do dálky z místa, hod míčkem z místa, hod z chůze, běh,

výměna met,  běh přímý, slalomová dráha, překonání dráhy s

překážkami

kondiční cvičení – protahování a napínací cvičení,

sportovní hry – držení míče obouruč a jednoruč, hod míčem, hod na cíl, přihrávky chytání, míčové a pohybové hry

rytmická gymnastika, přísunný krok, rytmizovaný pohyb, nápodoby             pohybem, prožívání rytmu, tempa, melodie, taneční chůze, tvořivé vyjádření rytmu a melodie pohybem, krokem, chůzí, krok poskočný,    

cvičení s lavičkami, bednou, cvičení se švihadly, na hrazdě - průprava

akrobatická cvičení, kotouly vpřed, vzad, nácvik stoje na lopatkách

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář