Jdi na obsah Jdi na menu
 


Říjen

18. 10. 2007

Český jazyk

Mluvnice

Věty a jejich druhy. Středník a uvozovky. Slova, slovní význam.

Popis zvířete. Psaní jednoduchých vět.

Slovo nadřazené, podřazené, souřadné. Pořádek slov ve větě.

Popis pracovního postupu.

Slova  a slabiky.Význam slabiky pro dělení slov. Určování počtu slabik.

Popis domu.

Hláska a písmeno. Porovnávání a určování počtu ve slově. Krátké a dlouhé samohlásky, výslovnost, doplňování.

 

Čtení

Užívání správného slovního přízvuku. Orientace v textu. Ilustrace.

Klub mladých čtenářů. Čtení po rolích,  divadlo, jeviště, herec.  

Orientace v textu. Řešení slovních hříček. Reprodukce textu.

Plynulé čtení s porozuměním. J. Lada – Dětem

Poezie – báseň, verš, rým, přednes. Próza – příběh, děj.

J. Lada – Bubáci a hastrmani.

Literární výchova nad knihou, motivace ke čtenářství.

Ukázky z dětských knih. Opakování článků, orientace v textu.

 

Psaní

Procvičování velkých a malých písmen abecedy s důrazem

na štíhlost písmen, stejnoměrnou výšku.

Umístění diakritických znamének ď, ť, ú, ů, Ú.

Nácvik velkých tiskacích písmen pro geometrii.

Odstraňování křečovitého držení pera, nácvik lehkosti  přítlaku.

Psaní číslic 1, 4, 7, užití se slovy. Opis básně.

Dodržování stejnoměrné výšky písmen tvarově podobných.

Matematika

Sčítání do 20 s přechodem přes desítku. Rozklad, pořadí čísel.

Jednoduché slovní úlohy. Sčítání a odčítání tří čísel.

Odčítání do 20 s přechodem do 20. Řetězce. Dočítání.

Procvičování sčítání a odčítání do 20. Řešení slovních úloh /více,                               méně/.

G: Čtverec, trojúhelník, obdélník, kruh. Body a jejich označení.

Úsečka, lomená čára.

 

Hudební výchova

Lidová píseň – píseň vytvořená skladatelem.

Nová píseň – doprovod.

Hra – Konopky.

Hudební hry, rytmická cvičení.

 

Výtvarná výchova

Tématická práce – zážitek z vlastního života, malba, kresba.

Dekorativní práce – otisky, řazení prvků - ozdobný pásek, kombinování vystřihování, lepenky.

Modelování a organizace prostoru – přírodní náměty, zelenina, houby

Rozfoukávání, dokreslování, rozvoj fantazie

Beseda o ilustrátorech dětských knih, tématická práce, ilustrace pohádky, malba temperami

Pracovní činnosti

Práce s textilem, vlastnosti materiálů, stříhání, lepení, jednoduché šití

U nás doma – správné stolování, prostírání – sváteční úprava stolu

Práce s přírodninami – úprava přírodnin, tvořivost, kombinace, fantazie

Práce s papírem – rybka z kroužků papíru, postup práce, porovnávání

Tělesná výchova

rytmické činnosti – rytmizovaný pohyb, tanec založený na taneční chůzi a běhu

atletika -  zjednodušené startovní povely a signály, překonávání překážky během, běh, slalomový běh, běžecká vytrvalost, odraz jednonož z mety,

kondiční cvičení – příprava organismu pro pohybová cvičení, správné držení těla v sedě, ve stoje, dechová cvičení, přímivá cvičení,

            cvičení s lavičkami, chůze s dopomocí, cvičení s bednou

gymnastika, prostná cvičení, akrobatická cvičení, kotoul a skok prohnutě, kotoul vzad,  cvičení s krátkým švihadlem – přeskok snožmo s meziskokem, bez meziskoku

sportovní hry – hod jednoruč horním obloukem, trčením, přihrávky, hod na cíl

turistika – běh a chůze v terénu

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář