Jdi na obsah Jdi na menu
 


Únor

22. 2. 2008

Plán výuky na únor

Český jazyk

Skupiny bě pě vě mě. Přepis, doplňování, procvičování.

Popis předmětu, popis činnosti.

Opakování a procvičování učiva různými formami práce.

Rozvoj vyjadřování, užití vhodných přívlastků. Přirovnání.

Výslovnost a psaní souhlásek na konci a uprostřed slov

(h – ch, b – p, z – s, ž – š, v – f).

Slovo a jeho tvary, slovo příbuzné. Procvičování.

Výslovnost a psaní souhlásek uprostřed a na konci slov.

Dramatizace pohádky podle rolí.

 

Psaní 

Velká písmena P B , dodržování výšky a tvarů.

Procvičování písmen  O, o, A, a, d, g, individuální

Psaní krátkých vět, opisování textu z knih a tabule.

Písmena R Ŕ T Ty Ti Tě, plynulé a správné napojení písmen.

Nácvik písmene F f , číslic 3 5 8 .Psaní číslic v textu.

Opis kuchařského předpisu.

 

Čtení

Hlasité a tiché čtení s porozuměním, udržení pozornosti a soustředění.

Společná četba, charakteristika literární postavy, atmosféra příběhu,

Plynulé čtení s intonací. Poslech četby poezie a prózy. Četba časopisů.

Správné užívání slovního přízvuku, přirozená intonace.

Prvouka

Obchod – služby. Pošta. Obecní úřad. Zdravotnická zařízení. Stavba domu.

Životní prostředí, třídění odpadu odvoz odpadků, sběrný dvůr.

Zařízení domácnosti, elektrické spotřebiče, základy bezpečnosti práce s nástroji a přístroji.

Doprava v obci. Chodec – cyklista. Dopravní značky. Bezpečnost a nebezpečí  nevhodného chování v dopravních situacích.  

Nácvik relaxačních chvilek a dechových cvičení.

Způsob sebeochrany před HIV a AIDS.

Zdravá strava a zásady stolování.

Havárie s únikem nebezpečných látek, nebezpečí chemických látek, přípravků a technologií, havárie, pojmy, Spolana, skladištěneb. látek, označení, plynové spotřebiče, únik plynu

 

Matematika

Sčítání v oboru do 100 s přechodem do vyšší desítky (58+2, 58+6).

Zaokrouhlování čísel na 10. Řetězce příkladů, sčítání a odčítání tří      čísel, zápis pomocí závorky. Tabulka sčítání. Jednoduché slovní úlohy.

Odčítání v oboru do 100 s přechodem do nižší desítky (46-6, 46-8).

Řešení jednoduchých slovních úloh. Procvičování sčítání a odčítání        v oboru do 100.

G: Rýsování a měření úseček. Tělesa, modely.

 

Hudební výchova

Poznávání hudebních nástrojů – hrou.

Zrychlování , zpomalování, opakování v hudbě.

Nová píseň. Rozvoj hlavového tónu. Opakování písní.

Pohybové hry, rytmická cvičení. Poslechové skladby.

 

Výtvarná výchova 

Organizace prostoru – práce s různým materiálem, můj dům, pokoj

Dekorativní práce – koláž, mé oblečení

Rozvíjení fantazie – váza se suchou větvičkou

Tém, práce – zimní krajina, kontrast barev

Tématická práce – zimní hry a sporty dětí, malba, tempery

Pracovní činnost

Práce s drobným materiálem – korálky, knoflíky, nácvik pečlivosti práce

Práce s drobným materiálem – kamínky, rozvoj tvořivosti a fantazie

U nás doma – úklid, jak se udržuje pořádek, dodržování postupů práce

Práce s papírem – lepení papíru, mačkání kuliček – květina, samostatnost

 

Tělesná výchova

rytmické cvičení – základní estetický pohyb těla, vyjádření rytmu pohybem

atletika – běh, základy nízkého a polovysokého startu, skok do dálky s rozběhem

cvičení správného držení těla, přímivá a jednoduchá rehabilitační cvičení

pohybové hry – zdokonalování nových pohybových dovedností

cvičení na žebřinách,  trampolíně – nácvik gymnastického odrazu, výskok

prohnutě, výskok na bednu do vzporu dřepmo

gymnastika – kotouly a jejich modifikace

 
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář